Podmienky používania

1. Definícia pojmov
1.1 Poskytovateľ
Prevádzkovateľ portálu www.sms-portal.sk, ktorý poskytuje sms služby Zákazníkom:
Martina Hrvolová - SLUŽBY, Tuchyňa 314, 01855 Tuchyňa, IČO: 54 592 160
1.2 Zákazník
Každá fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby Prevádzkovateľa
1.3 Služba
Odosielanie platených a bezplatných sms správ
1.4 Zmluva
Dohoda medzi Poskytovateľom a Užívateľom pri využívaní Služby

2. Práva a povinnosti Poskytovateľa
2.1 Poskytovateľ je povinný umožniť Zákazníkovi využívanie služieb v rozsahu jeho oprávnení a možností
2.2 Poskytovateľ vynaloží všetky svoje schopnosti a možnosti na zamedzenie zneužitia Služby
2.3 Poskytovateľ sa bude snažiť udržiavať všetky svoje technické zariadenia a to najmä software v takom stave aby nedochádzalo k výpadkom Služby
2.4 Poskytovateľ nezodpovedá za technický stav prostriedkov tretích strán zabezpečujúcich túto Službu a to najmä telekomunikačných partnerov a ostatných partnerov s ktorými spolupracuje
2.5 Poskytovateľ má právo
  2.5.1 obmedziť, zmeniť prípadne vypovedať Zmluvu s užívateľom pri porušení povinností Užívateľa
  2.5.2 obmeniť, obmedziť alebo úplne zrušiť Služby portálu www.sms-portal.sk bez predchádzajúceho upozornenia
  2.5.3 neuzatvoriť Zmluvu s Užívateľom a to najmä pri opakovanom alebo hrubom porušení Zmluvy zo strany Užívateľa
  2.5.4 okamžite vypovedať Zmluvu s Užívateľom bez udania dôvodu
  2.5.5 odosielať informačné sms na číslo Užívateľa, ktoré zadal pri registrácii (nikdy nie na čísla, na ktoré odosiela sms Užívateľ)
  2.5.6 na mailovú adresu vloženú pri registrácii odosielať emaily obsahujúce správy, ktoré považuje za dôležité
  2.5.7 meniť ceny najmä z dôvodu pohybu ich výšky na svetových trhoch a u svojich partnerov
2.6 Poskytovateľ nezodpovedá za správne a včasné doručenie akejkoľvek sms správy najmä vplyvom udalostí, ktoré nemôže ovplivniť
2.7 Poskytovateľ bude viesť o používaní Služby záznamy, pričom je oprávnený uchovávať v archíve kópie dokumentov, správ a identifikačných znakov Užívateľa, hlavne jeho IP adresu
2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky a pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi Zákazníka
2.9 Poskytovateľ nebude telefónne čísla ani osobné údaje Zákazníka poskytovať tretím osobám
2.10 V prípade potreby je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť všetky údaje Užívateľa orgánom činným v trestnom konaní pri ich vyžiadaní

3. Práva a povinnosti Užívateľa
3.1 Užívateľ sa pri využívaní Služby ako aj po registrácií zaväzuje dodržiavať tieto Podmienky používania bez výnimky, neporušovať platné právne predpisy Slovenskej republiky
3.2 Užívateľ vykoná všetky kroky k uchovaniu svojich prihlasovacích údajov v tajnosti a zamedzeniu zneužitia týchto údajov inými osobami
3.3 V prípade zneužitia prihlasovacích údajov je Užívateľ zodpovedný za všetky úkony, ktoré môžu byť vykonané pri zneužití týchto údajov
3.4 Užívateľ nemôže využívať Služby k obťažovaní tretích strán hlavne odosielaním nevyžiadaných a poplašných správ
3.5 Užívateľ súhlasí s využívaním ním poskytnutých osobných údajov k zvýšeniu kvality Služieb od Poskytovateľa a marketingovým účelom
3.6 Užívateľ nebude odosielať reklamné správy propagujúce akýkoľvek produkt alebo službu, či už svoj alebo iných osôb
3.7 Užívateľ nebude odosielať sms správy porušujúce akékoľvek zákony Slovenskej republiky, propagovať drogy, násilie, rasovú neznášanlivosť a podobne
3.8 Užívateľ je povinný okamžite oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na poskytovanie Služby, najmä zmenu adresy, mena a podobne
3.9 V prípade že bude Poskytovateľ sankciovaný alebo inak postihovaný v dôsledku porušenia Zákonov SR zo strany Užívateľa, je Užívateľ povinný uhradiť náhradu škody a všetky náklady Poskytovateľovi, ktoré mu môžu v tomto dôsledku vzniknúť a to najneskôr do 14 dní od doručenia žiadosti na úhradu týchto poplatkov
3.10 Užívateľ má právo vypovedať túto Zmluvu ako aj požiadať o zrušenie registrácie bez udania dôvodu
3.11 Pri registrácií je užívateľ povinný vyplniť všetky požadované údaje úplne a pravdivo
3.12 Pre neobmedzené využívanie služieb si Užívateľ môže zakúpiť kredit z ktorého sa budú následne odpočítavať ceny za jednotlivé sms správy odoslané pomocou Služby. Táto objednávka kreditu sa vykonáva cez stránky administrácie a je záväzná. Užívateľ je povinný uhradiť obdržanú predfaktúru do termínu splatnosti uvedeného na tlačive.
3.13 Ak Užívateľ neuhradí akúkoľvek pohľadávku (vrátane predfktúry) voči Poskytovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi poplatok vo výške 0,5% z celkovej dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3.14 Dňom uhradenia pohľadávok sa rozumie deň pripísania celej dlžnej sumy na účet Poskytovateľa.

4. Bezplatná SMS brána
4.1 Každý návštevník stránok www.sms-portal.sk môže mesačne bezplatne odoslať maximálne 5 sms správ
4.2 Pomocou bezlatnej SMS brány je možné odosielať iba jednotlivé sms správy vždy iba na jedno číslo - nie je možné odosielanie hromadných sms správ ani využívanie ostatných Služieb ako napr. Automatické SMS a pod
4.3 Poskytovateľ je oprávnený archivovať všetky odoslané sms správy odoslané bezplatne
4.4 Dĺžka bezplatnej sms správy je maximálne 139 znakov
4.5 Na koniec každej sms správy odoslanej pomocou bezplatnej sms brány je pridaný krátky reklamný text v max. dĺžke 21 znakov
4.6 Je zakázané odosielať testovacie sms v zmysle "test", "skúška sms", "funguje to" a podobne. V prípade nedodržania tejto podmienky je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Zákazníka finančnú náhradu vo forme zmluvnej pokuty vo výške 20 eur. Vymáhanie tejto sumy môže Poskytovateľ posunúť firme na vymáhanie pohľadávok
4.7 V prípade porušenia bodu 4.6 tejto Zmluvy je Zákazník povinný uhradiť zmluvnú pokutu najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia informácie o vymáhaní pohľadávky
4.8 Ak Zákazník neuhradí zmluvnú pokutu do 7 pracovných dní, bude táto navýšená o 0,1% z celkovej sumy zmluvnej pokuty za každý deň omeškania

5. Reklamačný poriadok
5.1 Poskytovateľ vynaloží všetko svoje úsilie na zamedzenie výpadku poskytovaných Služieb
5.2 Poskytovateľ nezaručuje 100%tný bezproblémový chod portálu www.sms-portal.sk najmä pri výpadkoch, ktoré nemôže ovplyvniť
5.3 Užívateľovi nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej využívaním Služieb Poskytovateľa
5.4 Užívateľ nemá nárok na vrátenie celej sumy alebo jej časti pri výpadku Služby, najmä nedoručením sms správ/y
5.5 Zakúpený sms kredit nie je možné vrátiť späť (okrem podmienok uvedených v bode 5.6 tejto Zmluvy)
5.6 Pri prerušení služby na viac ako 30 dní alebo jej úplnom ukončení, Užívateľ má nárok na vrátenie sumy jeho kreditu po odrátaní 10% z tejto čiastky na náklady spojené s vrátením
 5.6.1 Užívateľ môže požiadať (písomnou formou) o vrátenie svojho kreditu podľa bodu 5.6 tejto zmluvy a to najneskôr do 7 pracovných dní od vzniku nároku na jej vrátenie
 5.6.2 Po uplynutí tejto doby zostávajúci kredit Užívateľa prepadá v prospech Poskytovateľa

6. Spracovanie osobných údajov
6.1 Poskytovateľ použije zadané osobné údaje Užívateľa výlučne na plnenie zmluvy a s tým súvisiacich úkonov, napr. vystavenie faktúry, informovanie o akciách a problémoch a pod.
6.2 Užívateľ môže kedykoľvek svoj dobrovoľný a jednoznačný súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov odvolať, čo bude mať za následok zrušenie registrácie a účtu
6.3 Užívateľ pri využívaní Služby prehlasuje, že má súhlas od príjemcov, ktorým sms odosiela a že tento súhlas vie preukázať (GDPR - nové nariadenie EU platné od 25.5.2018)

7. Platobné podmienky
7.1 Cena za jednotlivé sms správy sa odpočíta od virtuálneho kreditu, ktorý si zákazník môže navýšiť prevodom na účet alebo platobnou kartou
7.2 Pri prevode na účet môže spracovanie platby a pripísanie sumy trvať 1-2 pracovné dni
7.3 Úhrada platobnou kartou je zabezpečená cez bezpečné pripojenie spoločnosti PayPal, kredit je v tomto prípade pripísaný na účet do niekoľkých minút
MOMENTÁLNE JE PLATBA CEZ SPOLOČNOSŤ PAYPAL DEAKTIVOVANÁ - PAYPAL UMOŽŇUJE ZNEUŽÍVANIE SVOJHO SYSTÉMU NA PÁCHANIE PODVODOV.

8. Záverečné ustanovenia
7.1 Poskytovateľ je oprávnený meniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia
7.2 Podmienky používania sú platné na dobu neurčitú, prípadne do vydania nových podmienok
7.3 Nové podmienky budú vždy dostupné na stránkach Poskytovateľa

Tieto podmienky sú platné od 20.01.2012.
Aktualizácia: 11.08.2020

Objavte online svet
SMS komunikácie!

Bez záväzkov a aktivačný alebo mesačných popatkov.

Zaregistrovať

Copyright © sms-portal.sk 2010-2023 Všetky ceny sú uvedené s DPH, nie som platca DPH.

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Viac informácií.